loader image

Uslovi koriscenja

Opšti uslovi poslovanja

1. Nakon plasiranja vaše porudžbine  putem sajta, naš operater  je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon što potvrdite vašu porudžbinu, porudžbina je neopoziva.
3. Prodavac je dužan da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. Ukoliko dođe do promene, prodavac je dužan da obavesti kupca u toku telefonske potvrde porudžbine.
5. Sve troskove dostave prilikom poručivanja proizvoda snosi kupac, po važećem cenovniku kurirske službe koji možete pogledati ovde.

Kvalitet i Garancija

MZONE TUNING SERVICE garantuje za kvalitet  proizvoda koje poručujete. Svi proizvodi  odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i šalju se u potpuno ispravnom stanju. U slučaju defekta ili oštećenja robe po prijemu, odgovornost snosi kurirska služba koja vam je dostavljala proivod/e. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Privatnost podataka

MZONE TUNING SERVICE se  obavezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o kupcima/ korisnicima i podaci potrebni za poslovanje i informisanje naših klijenata. Postoji  mogućnost odluke da li klijenti žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista i u potpunosti kontrolišu svoj nalog. Podaci o korisnicima/kupcima se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje  zaštite privatnosti.

Vaša saglasnost i promena uslova

Korišćenje servisa podrazumeva vašu saglasnost kao korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

MZONE TUNING SERVICE će se pridržavati svega navedenog, a ukolilo dođe do promena uslova, oni postaju važeći tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail-a svim registrovanim korisnicima.

Osnovni podaci o firmi

Milan Živković pr, Održavanje i popravka motornih vozila MZone Tuning Service Novi Sad
Ljubomira Stefanovića 3, Novi sad
Šifra delatnosti: 4520, Održavanje i popravka motornih vozila
PIB: 112934576
Matični broj: 66452549
Žiro račun: 160-6000001515393-66
E-Mail: info@mzone.rs
Telefon: 060/632 63 62
Web adresa: mzone.rs

 

Opis proizvoda

MZONE TUNING SERVICE se bavi tjuning servisom, održavanjem i popravkom motornih vozila, on-line prodajom tjuning delova, felni, aksesoara, distancera i prateće opreme preko sajta MZone.rs.

Konverzija Valuta

Za prikaz cena pojedinih ili određenih artikala u drugim valutama koristi se kurs Narodne banke Srbije. Prilikom plaćanja, iznos će biti izražen u Vašoj lokalnoj valuti  tako da konverzija bude po srednjem kursu na taj dan koji koristi  Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Prilikom  konverzije postoji mogućnost neznatne varijacije od originalne cene navedene u artiklu na našem Vebsajtu i one koju možete videti na Vašem bankovnom izvodu.

Korisnički servis

Za bilo kakva pitanja i nedoumice ili ukoliko želite da se posavetujete oko izbora tjuning dela ili imate  bilo kakvih pitanja u vezi sa kupovinom na Sajtu, korišćenjem sajta, slobodno nas kontaktirajte na jedan od načina.

Mail info@mzone.rs   Telefon 060/632 63 62

Dostava poručenih artikala

Nakon poručivanja artikala pozvaće vas naš operater u cilju potvrđivanja vaše porudžbine.Predaja robe kurirskoj službi se vrši u roku od 48 sati nakon što potvrdite vašu porudžbinu. Pošiljke se šalju radnim danima. Pošiljke koje primimo petkom biće poslate u ponedeljak.

Ukoliko ne potvrdite porudžbinu (poručilac se ne javlja na telefon, nepostojeći broj i slično) ona neće biti poslata.

Za isporuku i stanje artikala tokom transporta su odgovorne kurirske službe.

Porudžbine isporučuje kurirska služba CITY Express.

Cenu dostave poručenih artikala snosi kupac po važećem cenovniku City Express službe koju možete pogledati –ovde.

Svi proizvodi sa sajta su DOSTUPNI  i odmah raspoloživi za slanje

Politika reklamacija

Eventualne pritužbe na kvalitet izabranog artikla ukoliko je proizvod kupljen putem online portala (webshop-a), Vaš prigovor u pisanoj formi možete podneti putem  kontakt forme na našoj stranici –ovde  pri čemu navodite Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi. Zakon ne obavezuje trgovca da za ON-LINE web prodaju izdaje fiskalne isečke.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti u fabričkoj ambalaži, bez ikakvih nedostataka, u kupljenom stanju i nekorišćen. U tom slučaju, po Zakonu o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. 

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne
saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši
ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i
koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon
isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti
tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne
može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko
prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim
delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove
dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i
dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne
izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Reklamaciju na artikal mozete prijaviti radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe i prava po osnovu garancije ili zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

Telefonom na broj: 060/632 63 62

Pisanim putem, na adresu Prodavca: Ljubomira Stefanovića 3,Novi Sad,Milan Zivkovic PR MZone Tuning Service.

Na elektronsku (email) adresu Prodavca kroz kontakt formu-ovde.

Elektronskim putem (email)na adresu info@mzone.rs

Potrebno je da nas kontaktirate pre slanja povrata.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana (za nameštaj i tehničku robu 30 dana), od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom.Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, te da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija

Hvala na razumevanju.

Zaštita privatnosti korisnika

Milan Živković PR MZone Tuning Service Novi Sad, čuva privatnost i podatke o ličnosti svih naših kupaca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Informacije o  tome kako obrađujemo i štitimo Vše podatke o ličnosti  kao i Vašim pravima  pogledajte na Politika Privatnosti.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu i vraćanja robe koja je plaćena nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Milan Živković PR MZone Tuning Service Novi Sad je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Ovo podrazumeva da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

S obzirom da je Milan Živković PR MZone Tuning Service Novi Sad u sistemu PDV-a, samim tim je PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova,  kao trgovac obaveštavamo vas da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova realizuje se pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela koju objavljuje, a informacije su dostupne na adresihttps://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Uslovi za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova su:

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu;

Predlog mora biti podnet u roku od godinu dana od dana podnošenja reklamacije trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavljaju tela koja su posrednici, diplomirala na pravnom fakultetu i koja su nakon diplomiranja stekla dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i upisana u Listu tela koju vodi Ministarstvo.

Ministarstvo kao centralna kontakt tačka prima predloge za pokretanje postupka i prosleđuje nadležnom telu.

Predlog za pokretanje postupka možete uputiti:

1) preko pošte na adresu – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, ili

2) elektronskim putem – na internet stranici www.vansudsko.mtt.gov.rs

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Hvala na poverenju.